Team GRAPHT Sound Logo

Creative Director : Yohei Shinmura [tototo inc.]
Motion Graphics : Ryosuke Nozawa [LiLt]
Composer : TAKASHI TESHIGAWARA [Apt]